Statut Klubu

§1

Klub strzelecki Ligi Obrony Kraju Lokus, zwany dalej Klubem, w skrócie Klub Strzelecki LOK Lokus działa na terenie powiatu olkuskiego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Olkuszu i ustala własny statut Klubu na Walnym Zebraniu Członków Klubu w oparciu o statut LOK, uchwalony na XIV Zjeździe Delegatów LOK w dniu 16.05.2011 r. z wpisaniem do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy pod pozycją 0000086818 i aktualny statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 
§2

 1. Klub prowadzi działalność, mająca na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego wśród członków Klubu oraz osób nie będących członkami Klubu.
 2. Klub strzelecki powołuje się, jeśli conajmniej 9 osób jest chętnych do jego utworzenia. Klub określa samodzielnie rodzaj działalności statutowej, program działania oraz sekcje specjalistyczne.
 3. Klub działa opierając się na bazie będącej własnością LOK lub powierzonej stowarzyszeniu przez inne osoby.

§3

 1. Władzami Klubu Strzeleckiego LOK Lokus są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Klubu
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Członkowie Klubu Strzeleckiego LOK Lokus na Walnym Zgromadzeniu Członków w glosowaniu tajnym wybierają;
  1. Zarząd Klubu, składający się z minimum trzech osób – prezesa, sekretarza i skarbnika.
  2. Klubową Komisję Rewizyjną, składającą się minimum z trzech osób – przewodniczącego, sekretarza i członka komisji.
  3. Delegatów na Walne Zebranie/Zjazd (powiatowy, wojewódzki, okręgowy)
  4. Sposób wyboru władz Klubu określa dodatkowy regulamin wyborów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Klubu mają zastosowanie statut LOK i PZSS oraz przepisy o stowarzyszeniach.

§4

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Klub współpracuje w celu realizacji swoich celów statutowych z innymi organizacjami o podobnym programie działalności.

§5
Do podstawowych zadań programowych Klubu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz planowanie przedsięwzięć na kolejne kadencje,
 2. Popularyzacja sportu strzleckiego
 3. Wytypowanie członków Klubu na kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej,
 4. zdobywanie przez Klub i czlonków Klubu licencji strzeleckich oraz organizowanie klubowej rywalizacji strzeleckiej,
 5. Wytypowanie członków Klubu na zawody strzeleckie organizowane przez PZSS i LOK,
 6. Zapewnienie członkom Klubu bezpiecznych warunków uprawiania sportu strzeleckiego,
 7. Wspłpraca z władzami administracji państwowej, instytucjami i przedsiębiorstwami w celu budowy wlasnej strzelnicy kulowej,
 8. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Klubu Statutu i zadań programowych Klubu,
 9. Prowadzenie dokumentacji Klubu, ewidencji członków Klubu oraz dokumentowanie i przekazywanie sprawozdań, protokołów i materiałów statystycznych władzom nadrzędnym,
 10. Przyjmowanie nowych członków, wyróżnienia i kary regulaminowe dla członków, wnioskowanie do władz nadrzędnych o przyznanie odznaczeń stowarzyszeń i odznaczeń państwowych.

§6
Uchwałę o zmianie Statusu Klubu Strzeleckiego LOK Lokus lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności conajmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Członków Klubu.
 
Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu Strzeleckiego LOK Lokus w dniu 21 grudnia 2012 roku.