Regulamin Strzelnicy

Klubu Strzeleckiego LOK Lokus w Olkuszu

Bukowno dnia………………………….

………………………

Zatwierdzam

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRZELNICY SPORTOWEJ

                                     KLUBU STRZELECKIEGO LOK „LOKUS”

w Bukownie ul. Długa

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Strzelnica jest w użytkowaniu Klubu Strzeleckiego LOK „LOKUS” z siedzibą w

Olkuszu ul. Hutnicza 15.

2. Strzelnica usytuowana jest w całości w oddziele 114 h, obrębu leśnego Olkusz, działka

nr 1066,obrębu ewidencyjnego Starczynów, gmina Bukowno.

3. Na strzelnicy mogą odbywać się rodzaje strzelań z broni i amunicji określonej w

protokóle dopuszczenia strzelnicy do użytkowania w pkt 4 ust. 1 i 2.

4. Strzelania określone w pkt . 5 ust. 2 i 3 regulaminu strzelnicy, mogą odbywać się

na podstawie pisemnego porozumienia, w którym określone są rodzaje

strzelania, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strzelania, termin

strzelania z określeniem daty i godzin.

5. Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:

  1. Strzelania sportowe i sportowo obronne z broni długiej i krótkiej określone przepisami i warunkami bezpieczeństwa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Ligi Obrony Kraju .
  2. Strzelania szkolne i sprawdzające dla jednostek podległych MON i MSWiA oraz innych służb mundurowych z broni o określonej w opisie technicznym energii początkowej pocisku oraz broni gładkolufowej.
    Strzelania te winny być prowadzone z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych przepisami obowiązującymi w danych jednostkach. Do prowadzenia strzelań mogą być dopuszczone osoby upoważnione przez komendantów (kierowników) tych jednostek.
  3. Strzelania podmiotów i instytucji oraz osób posiadających niezbędne uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej, z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych przepisami obowiązującymi w danych jednostkach.

6. Korzystanie ze strzelnicy możliwe jest tylko za wiedzą i zgodą zarządcy strzelnicy.

7. Prowadzący strzelanie:

1) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im

towarzyszących.

2) Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom

towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,

3) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamiesza się

następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo

adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na

broń.

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z

regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone

własnoręcznym podpisem.

Książka rejestru pobytu na strzelnicy znajduje się w siedzibie Klubu LOK LOKUS

w Olkuszu ul Hutnicza 15.

8. Na strzelnicy zabrania się:

1) Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia

na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.

2) Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej

użytkownika.

3) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz

przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

4) Palenia tytoniu.

9. Na strzelnicy, w miejscu widocznym umieszcza się:

1) Regulamin strzelnicy

2) Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania

3) Plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego

c) dróg ewakuacji

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.

4) wykaz sygnałów alarmowych.

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem

pomocy medycznej.

10.Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada

właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki

albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną i

zabezpieczoną. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w

kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin

zawodów.

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub

treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą

skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na

strzelnicy.

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli

prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią

rozładowaną i zabezpieczoną.

7. Strzelanie i celowanie na strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych

stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem

strzeleckim na strzelnicy. Tarcze (cele strzeleckie) umieszcza się w na tle kulochwytu,

nie wyżej niż 180 cm od ziemi.

8. Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu

strzeleckiego).

9. Zabrania się używania prochownic z materiałem miotającym.

Ładowanie broni czarno prochowej, może się odbywać tylko z wcześniej

przygotowanych fiolek .

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń

wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego

strzelanie.

3. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ”, wydanej przez

prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają

strzelanie.

5. Każda osoba przebywająca na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić

prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna, lub

spowodować wypadek.

6. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych

przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym

nadzorem opiekuna.

7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem

rodziców lub opiekunów.

8. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

Rozdział 4

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa.

1. Osoba korzystająca ze strzelnicy, nie stosując się do zasad określonych w

regulaminie strzelnicy ponosi wszelką odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

2. Osoby przebywające na strzelnicy powinny stosować ochronniki słuchu, a osoby

strzelające dodatkowo okulary ochronne.

3. Strzelanie samodzielne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające pozwolenie

na broń w porozumieniu i za zgodą prowadzącego strzelanie.

4. Osoby korzystające ze strzelnicy oraz osoby im towarzyszące obowiązane są do

okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych zamieszczanych w

książce rejestru pobytu na strzelnicy na wezwanie prowadzącego strzelanie.

5. Prowadzący strzelanie może odmówić możliwości korzystania ze strzelnicy

wobec konkretnej osoby lub grupy osób jeśli uzna, że osoby te z dużym

prawdopodobieństwem mogą spowodować powstanie zagrożenia. Decyzja ta jest

decyzją subiektywną i autonomiczną prowadzącego strzelanie. Decyzja ta jest

decyzją ostateczną.

6. Gospodarz strzelnicy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na

terenie strzelnicy bez nadzoru.

UWAGA!!!

ZABRANIA SIĘ WEJŚCIA NA STRZELNICĘ BEZ UZGODNIENIA Z

WŁAŚCICIELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                        Prezes Klubu LOK LOKUS