Regulamin Strzelnicy

Klubu Strzeleckiego LOK Lokus w Olkuszu
(wersja do pobrania w .pdf)
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
1. Gospodarzem strzelnicy jest Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Lokus” w Olkuszu.
2. Strzelnica usytuowana jest w oddziale 115b, obręb leśny Olkusz, działka nr 1067, obręb leśny Starczynów, na terenie miasta Bukowno.
3. Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia strzelań sportowych, sportowo-obronnych, szkoleniowych, treningowych, rekreacyjnych z broni palnej oraz pneumatycznej, jak również sprawdzania i przystrzeliwania broni.
4 Teren strzelnicy jest ogrodzony i oznaczony tablicami ostrzegawczym zakazującymi wstępu osobom nieuprawnionym.
5. Ze strzelnicy mogą korzystać członkowie i sympatycy Klubu Strzeleckiego LOK „Lokus”, członkowie innych klubów strzeleckich, osoby posiadające własną lub służbową broń strzelecką, zorganizowane grupy strzelających z własnym prowadzącym strzelanie pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Korzystanie ze strzelnicy możliwe jest tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą Gospodarza.
 
Rozdział 2
Warunki korzystania ze strzelnicy

 
1. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego prowadzonego przez osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni palnej.
2. Osoby korzystające ze strzelnicy – osoby, korzystające z urządzeń przeznaczonych do strzelań i zostały wpisane do książki rejestru pobytu na strzelnicy. Osoby towarzyszące to osoby, które przebywają na terenie obiektu, ale nie korzystają, z urządzeń do strzelań i nie podlegają wpisaniu do książki rejestru pobytu na strzelnicy.
3. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, odbywającemu indywidualny trening strzelecki wolną oś strzelań, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu.
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
4. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
4) palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, a w szczególności na stanowiskach strzeleckich i ich sąsiedztwie.
5. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
3) plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji, miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.
 
Rozdział 3
Sposób obchodzenia się z bronią

 
1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi broń się rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do noszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytu, na poziomie nie wyższym niż twarz strzelca.
6. Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z postawy: leżąc, klęcząc, stojąc lub poruszając się przy strzelaniach dynamicznych) trzymając broń skierowaną prostopadle do kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu między stanowiskiem strzeleckim a tarczą (celem). Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu).
7. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
8. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 
Rozdział 4
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, , która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
5. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
6. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
7. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
8. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
9. Wskazane jest, by strzelający podczas strzelania nosili bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające takie funkcje, a podczas strzelań dynamicznych jest to obowiązkowe dla strzelających i obsługujących to strzelanie.
10. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 
Rozdział 5
Podstawa prawna regulaminu

 
1. Ustawa z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 i Nr 51, poz. 618 oraz Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiskowych dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27 poz. 341).
 
© Tomasz ‘PilotHN’ Kuźniak, LOKUS, 2015 r.