Zarys historyczny powstania Klubu Strzeleckiego LOK „Lokus”

 

14 kwietnia 2000 roku wyodrębniona grupa osób z Terenowego Koła Ligi Obrony Kraju działającego przy Zarządzie Rejonowym LOK w Olkuszu na swoim pierwszym posiedzeniu utworzyła Klub Strzelecki LOK „Lokus”. Nowopowstały klub na swoim pierwszym zebraniu z grona 19 członków założycieli klubu wybrał Zarząd Klubu w składzie; prezes Michał Żuchowicz, wiceprezes Jerzy Jan Lisowski, sekretarz Rajmund Polan, skarbnik Andrzej Jabłoński, członek zarządu Jerzy Dobrek. Przewodniczącym klubowej komisji rewizyjnej został Mieczysław Pietrzyk, członkami komisji zostali Andrzej Hollicer i Antoni Boldys. Klub przyjął szeroki program działania w zakresie popularyzacji strzelectwa sportowego z ukierunkowaniem na strzelectwo pneumatyczne i kulowe. 10 maja 2000 roku Zarząd Klubu LOK „Lokus” złożył wniosek przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego poprzez Zarząd Małopolskiego Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 05 października 2000 roku Klub Strzelecki LOK „Lokus” został zarejestrowany pod sygnaturą 19/2000 jako członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Członkowie klubu bazując na garażach lokowskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Olkuszu wybudowali automatyczną strzelnice pneumatyczną z możliwością parkowania samochodów po odbytych strzelaniach treningowych i zawodach.

 

09.12.2000 roku Polski Związek Strzelectwa Sportowego wydał licencje uprawniającą klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w strzelectwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych Poprzez aktywną prace grupy członków klubu posiadających uprawnienia licencyjne i instruktorskie strzelectwa sportowego zorganizowano przy pomocy MZSS w Krakowie głównie przy przychylnej współpracy z panem Eugeniuszem Gnieckim kurs instruktorów strzelectwa sportowego dla grupy 17 osób.

 

Dzięki tak licznej grupie nowych instruktorów strzelectwa prowadzono szeroką działalność popularyzującą strzelectwo sportowe w szkołach i zakładach pracy oraz na otwartych zawodach strzeleckich dla społeczeństwa olkuskiego. Brak własnej strzelnicy do prowadzenia strzelań kulowych od początku powstania klubu ograniczał możliwości prowadzenia intensywnych treningów i zawodów strzeleckich.

 

Podpisując stosowne umowy na korzystania ze strzelnic z Zarządem Klubu Strzelectwa Sportowego „Wiarus” w Katowicach posiadającego atestowaną strzelnice w Mysłowicach oraz firmą „Inter-Paco” posiadającą atestowaną strzelnicę w Jaworznie-Imielinie, Zarząd Klubu 10 października 2001 wystąpił do PZSS o rozszerzenie licencji klubowej na broń kulową. Prowadzenie strzelectwa sportowego w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych oraz pozyskiwanie nowych egzemplarzy broni dał członkom klubu możliwości pogłębiania swoich umiejętności strzeleckich i zdobywanie licencji strzeleckich.

Jednocześnie działacze klubu rozpoczęli rozmowy z władzami miasta Olkusza i Bukowna oraz Bolesławia o pozyskanie terenu pod budowę strzelnicy kulowej.

 

W roku 2003 Klub Strzelecki „Lokus” na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrał nowy Zarząd Klubu w składzie: prezes klubu – Janusz Tobiński, wiceprezes do spraw organizacyjnych – Jerzy Jan Lisowski, wiceprezes do spraw strzelectwa sportowego – Andrzej Jabłoński, sekretarz – Rajmund Polan, skarbnik – Leszek Szatan, członkowie – Henryk Luks i Michał Żuchowicz. Stan członków klubu na koniec roku 2003 wynosi 44 członków Zarząd Klubu nawiązuje ściślejszą współpracę z starostwem olkuskim i władzami samorządowymi miast Olkusza, Wolbromia i Bukowna w celu popularyzacji sportu strzelectwa sportowego.
Prowadzone są jednocześnie rozmowy z Starostą Olkuskim, dyrekcją ZGH Bolesław wójtem gminy Bolesław oraz senatorem Januszem Bargiełem w celu pozyskania terenu pod budowę strzelnicy kulowej.

 

Mimo braku własnej strzelnicy kulowej klub przeprowadził szereg otwartych i pucharowych zawodów strzeleckich z broni kulowej, między innymi z udziałem byłego mistrza olimpiad w strzeleniu z pistoletu sportowego Józefa Zapędzkiego.

 

Członkowie klubu strzeleckiego uzyskują 17 patentów i licencji strzeleckich. Jednak trudności w uzyskaniu terenów pod budowę strzelnicy kulowej, drogie opłaty za uczestnictwo w treningach i zawodach na obcych strzelnicach zniechęcają część zarządu klubu i członków klubu do prowadzenia treningów i uczestnictwa w zawodach strzeleckich.

 

Chcąc poprawić działalność klubu oraz wprowadzić systematyczność w prowadzeniu aktywnego strzelectwa sportowego, grupa członków klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 29.03.2008 roku. Wotum nieufności do działania Zarządu Klubu powoduje wybory nowego Zarządu w składzie; prezes zarządu – Tadeusz Dudek, v-ce prezes – Jerzy Jan Lisowski, skarbnik – Józef Kiełtyka, sekretarz – Maciej Bigaj, członkowie zarządu – Henryk Luks, Jerzy Jarno, Marek Orliński, Janusz Marek, Eugeniusz Stankiewicz.

 

Wybrano nową Klubową Komisję Rewizyjną w składzie przewodniczący – Stanisław Gil, członkowie – Zdzisław Karczewski i Antoni Boldys. Zebrani członkowie klubu w ilości 34 osób przyjęli nowy plan zamierzeń działalności programowej do końca kadencji.

Główne kierunki nowo przyjętych zadań to: szczegółowy plan posiedzeń zarządu klubu, treningów i zawodów strzeleckich oraz ich systematyczna realizacja, udział w zawodach wojewódzkich i centralnych, doskonalenie obiegu informacji w klubie oraz pozyskiwanie nowych członków oraz sponsorów w celu pozyskania nowych egzemplarzy broni.

Nowo powstały zarząd klubu wprowadził rozliczanie członków klubu z przyjętych na siebie zadań statutowych.

Zarząd musiał podjąć stosowne uchwały w celu skreślenia z listy klubu 10 jego członków z powodu braku zainteresowania działalnością klubu i nie przestrzegania Statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w grudniu 2009 roku na wniosek Zarządu Klubu z powodu nie wywiązywania się z społecznej funkcji członka Klubowej Komisji Rewizyjnej odwołano Antoniego Boldysa i sekretarza Zarządu Klubu Macieja Bigaja. Na wniosek prezesa klubu Tadeusza Dudka zebranie powołało na funkcje sekretarza Zarządu Klubu Jarosława Szygułę.

 

Każdy członek klubu otrzymuje na rocznym spotkaniu podsumowującym działalność klubu szczegółowy plan zamierzeń klubu w dziedzinie strzelectwa sportowego oraz szczegółowy kalendarz treningów i zawodów strzeleckich. Likwidacja lokowskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców pozbawia klub automatycznej strzelnicy pneumatycznej w byłych garażach. Stosowne pisma skierowane do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz pozwalają nam na zbudowanie nowej strzelnicy pneumatycznej poprzez adaptacje pomieszczeń szkoleniowo-biurowych. Strzelnica została reaktywowana dzięki pomocy Firmy REM TD Tadeusza Dudka i grupy zaangażowanych członków klubu.

Z własnych środków klub zakupił nowy pistolet centralnego zapłonu i dwa karabinki pneumatyczne. Systematycznie uzupełniany jest zapas amunicji kulowej i pneumatycznej.

 

Członkowie naszego klubu posiadający licencje strzeleckie biorą aktywny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i Małopolski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju osiągając dobre wyniki strzeleckie.

 

Na dzień dzisiejszy trzech członków klubu posiada wymagane uprawnienia osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach szkoleniowych wydane przez Małopolską Komendę Policji w Krakowie.

 

Zarząd klubu prowadził rozmowy z Nadleśnictwem w Olkuszu i Urzędem Miasta w Bukownie oraz przygotował odpowiednią dokumentacje i pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie w celu pozyskania terenów po byłej strzelnicy jednostki wojskowej w Bukownie.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraził zgodę na przekształcenie strzelnicy po byłej jednostce wojskowej na strzelnicę sportową.

 

Klub Strzelecki LOK „Lokus” na dzień dzisiejszy liczy 35 członków, w tym 3 kobiety, zorganizowanych w trzech sekcjach strzeleckich: kulowej,
pneumatycznej i czarnoprochowej.