Zarys historyczny powstania Klubu Strzeleckiego LOK „Lokus”

 

14 kwietnia 2000 roku wyodrębniona grupa osób z Terenowego Koła Ligi Obrony Kraju działającego przy Zarządzie Rejonowym LOK w Olkuszu na swoim pierwszym posiedzeniu utworzyła Klub Strzelecki LOK „Lokus”. Nowopowstały klub na swoim pierwszym zebraniu z grona 19 członków założycieli klubu wybrał Zarząd Klubu w składzie; prezes Michał Żuchowicz, wiceprezes Jerzy Jan Lisowski, sekretarz Rajmund Polan, skarbnik Andrzej Jabłoński, członek zarządu Jerzy Dobrek. Przewodniczącym klubowej komisji rewizyjnej został Mieczysław Pietrzyk, członkami komisji zostali Andrzej Hollicer i Antoni Boldys. Klub przyjął szeroki program działania w zakresie popularyzacji strzelectwa sportowego z ukierunkowaniem na strzelectwo pneumatyczne i kulowe. 10 maja 2000 roku Zarząd Klubu LOK „Lokus” złożył wniosek przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego poprzez Zarząd Małopolskiego Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 05 października 2000 roku Klub Strzelecki LOK „Lokus” został zarejestrowany pod sygnaturą 19/2000 jako członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Członkowie klubu bazując na garażach lokowskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Olkuszu wybudowali automatyczną strzelnice pneumatyczną z możliwością parkowania samochodów po odbytych strzelaniach treningowych i zawodach.

 

09.12.2000 roku Polski Związek Strzelectwa Sportowego wydał licencje uprawniającą klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w strzelectwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych Poprzez aktywną prace grupy członków klubu posiadających uprawnienia licencyjne i instruktorskie strzelectwa sportowego zorganizowano przy pomocy MZSS w Krakowie głównie przy przychylnej współpracy z panem Eugeniuszem Gnieckim kurs instruktorów strzelectwa sportowego dla grupy 17 osób.

 

Dzięki tak licznej grupie nowych instruktorów strzelectwa prowadzono szeroką działalność popularyzującą strzelectwo sportowe w szkołach i zakładach pracy oraz na otwartych zawodach strzeleckich dla społeczeństwa olkuskiego. Brak własnej strzelnicy do prowadzenia strzelań kulowych od początku powstania klubu ograniczał możliwości prowadzenia intensywnych treningów i zawodów strzeleckich.

 

Podpisując stosowne umowy na korzystania ze strzelnic z Zarządem Klubu Strzelectwa Sportowego „Wiarus” w Katowicach posiadającego atestowaną strzelnice w Mysłowicach oraz firmą „Inter-Paco” posiadającą atestowaną strzelnicę w Jaworznie-Imielinie, Zarząd Klubu 10 października 2001 wystąpił do PZSS o rozszerzenie licencji klubowej na broń kulową. Prowadzenie strzelectwa sportowego w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych oraz pozyskiwanie nowych egzemplarzy broni dał członkom klubu możliwości pogłębiania swoich umiejętności strzeleckich i zdobywanie licencji strzeleckich.

Jednocześnie działacze klubu rozpoczęli rozmowy z władzami miasta Olkusza i Bukowna oraz Bolesławia o pozyskanie terenu pod budowę strzelnicy kulowej.

 

W roku 2003 Klub Strzelecki „Lokus” na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrał nowy Zarząd Klubu w składzie: prezes klubu – Janusz Tobiński, wiceprezes do spraw organizacyjnych – Jerzy Jan Lisowski, wiceprezes do spraw strzelectwa sportowego – Andrzej Jabłoński, sekretarz – Rajmund Polan, skarbnik – Leszek Szatan, członkowie – Henryk Luks i Michał Żuchowicz. Stan członków klubu na koniec roku 2003 wynosi 44 członków Zarząd Klubu nawiązuje ściślejszą współpracę z starostwem olkuskim i władzami samorządowymi miast Olkusza, Wolbromia i Bukowna w celu popularyzacji sportu strzelectwa sportowego.
Prowadzone są jednocześnie rozmowy z Starostą Olkuskim, dyrekcją ZGH Bolesław wójtem gminy Bolesław oraz senatorem Januszem Bargiełem w celu pozyskania terenu pod budowę strzelnicy kulowej.

 

Mimo braku własnej strzelnicy kulowej klub przeprowadził szereg otwartych i pucharowych zawodów strzeleckich z broni kulowej, między innymi z udziałem byłego mistrza olimpiad w strzeleniu z pistoletu sportowego Józefa Zapędzkiego.

 

Członkowie klubu strzeleckiego uzyskują 17 patentów i licencji strzeleckich. Jednak trudności w uzyskaniu terenów pod budowę strzelnicy kulowej, drogie opłaty za uczestnictwo w treningach i zawodach na obcych strzelnicach zniechęcają część zarządu klubu i członków klubu do prowadzenia treningów i uczestnictwa w zawodach strzeleckich.

 

Chcąc poprawić działalność klubu oraz wprowadzić systematyczność w prowadzeniu aktywnego strzelectwa sportowego, grupa członków klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 29.03.2008 roku. Wotum nieufności do działania Zarządu Klubu powoduje wybory nowego Zarządu w składzie; prezes zarządu – Tadeusz Dudek, v-ce prezes – Jerzy Jan Lisowski, skarbnik – Józef Kiełtyka, sekretarz – Maciej Bigaj, członkowie zarządu – Henryk Luks, Jerzy Jarno, Marek Orliński, Janusz Marek, Eugeniusz Stankiewicz.

 

Wybrano nową Klubową Komisję Rewizyjną w składzie przewodniczący – Stanisław Gil, członkowie – Zdzisław Karczewski i Antoni Boldys. Zebrani członkowie klubu w ilości 34 osób przyjęli nowy plan zamierzeń działalności programowej do końca kadencji.

Główne kierunki nowo przyjętych zadań to: szczegółowy plan posiedzeń zarządu klubu, treningów i zawodów strzeleckich oraz ich systematyczna realizacja, udział w zawodach wojewódzkich i centralnych, doskonalenie obiegu informacji w klubie oraz pozyskiwanie nowych członków oraz sponsorów w celu pozyskania nowych egzemplarzy broni.

Nowo powstały zarząd klubu wprowadził rozliczanie członków klubu z przyjętych na siebie zadań statutowych.

Zarząd musiał podjąć stosowne uchwały w celu skreślenia z listy klubu 10 jego członków z powodu braku zainteresowania działalnością klubu i nie przestrzegania Statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w grudniu 2009 roku na wniosek Zarządu Klubu z powodu nie wywiązywania się z społecznej funkcji członka Klubowej Komisji Rewizyjnej odwołano Antoniego Boldysa i sekretarza Zarządu Klubu Macieja Bigaja. Na wniosek prezesa klubu Tadeusza Dudka zebranie powołało na funkcje sekretarza Zarządu Klubu Jarosława Szygułę.

. Likwidacja lokowskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców pozbawia klub automatycznej strzelnicy pneumatycznej w byłych garażach. Stosowne pisma skierowane do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz pozwalają nam na zbudowanie nowej strzelnicy pneumatycznej poprzez adaptacje pomieszczeń szkoleniowo-biurowych. Strzelnica została reaktywowana dzięki pomocy Firmy REM TD Tadeusza Dudka i grupy zaangażowanych członków klubu.

 -W roku 2020 miasto sprzedaje budynek w który znajdowała się  dotychczasowa siedziba Klubu i strzelnica pneumatyczna. 

Zarząd klubu prowadził rozmowy z Nadleśnictwem w Olkuszu i Urzędem Miasta w Bukownie oraz przygotował odpowiednią dokumentacje i pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie w celu pozyskania terenów po byłej strzelnicy jednostki wojskowej w Bukownie.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraził zgodę na przekształcenie strzelnicy po byłej jednostce wojskowej na strzelnicę sportową.

WZC podjęło uchwałę o przekazaniu 200 PLN od każdego członka na rzecz Klubu celem dofinansowania odbudowy strzelnicy.

Klub Strzelecki LOK „Lokus” na dzień dzisiejszy liczy 35 członków, w tym 3 kobiety, zorganizowanych w trzech sekcjach strzeleckich: kulowej,
pneumatycznej i czarnoprochowej.

Na koniec 2015 r. klub liczył 30 członków, w okresie sprawozdawczym skreślono z listy 1 członka, przyjęto 3 członków klubu. Zarząd Klubu odbył 6 posiedzeń, na których omawiał  sprawy bieżące, oraz plany rewitalizacji strzelnicy. 

WZC podjęło uchwałę o przekazaniu 200 PLN od każdego członka na rzecz Klubu celem dofinansowania odbudowy strzelnicy.

W połowie 2017 roku Decyzją Zarządu Głównego zakazano prowadzenia strzelań w miejscach, które nie posiadają zatwierdzonego regulaminu strzelnicy – czyli strzelnicami nie są. W efekcie Zarząd KS Lokus zarządził wstrzymanie działalności strzeleckiej na strzelnicy w Bukownie. Stan ten utrzymywał się do końca roku. 

2018

Rok ten stał pod znakiem wstrzymania działalności strzeleckiej Klubu na strzelnicy w Bukownie. Zarząd nie podejmował żadnych widocznych działań mających na celu uruchomienie strzelnicy.  Wobec braku działań zarządu, 2 września zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu omówienia dalszych działań związanych z odbudową strzelnicy.   Podniesiono problem braku zaufania do Zarządu Klubu, w wyniku czego Zarząd podał się do dymisji.       11 września zwołano kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowych władz Klubu. W efekcie wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes:     Krzysztof Piechowicz

Wiceprezes:     Henryk Luks

Sekretarz:     Tomasz Kuźniak

Skarbnik:    Janusz Marek

Członkowie:     Łukasz Gałka, Leszek Skrzyniarz, Tadeusz Żuchowicz., 

Klubowa Komisja Rewizyjna składzie:

Przewodniczący    – Henryk Wawrzczak

Członkowie           – Tomasz Skrzyniarz, Piotr Krzykawski.

Nowo powołany Zarząd Klubu ostro zabrał się do pracy. Zorganizowano materiał – podkłady i podrozjazdnice kolejowe, drewno, materiały złączne, blachy i stal. Zaplanowano i zorganizowano prace. 

Członkowie i kandydaci do klubu w ciągu kilku sobót, począwszy od listopada 2018 postawili tymczasowe obiekty – konstrukcję przechwytywacza ze ścianą boczną, stanowisk strzeleckich. 

W wysiłkach przy rewitalizacji Klub otrzymał wsparcie rzeczowe i sprzętowe od ZGH Bolesław w Bukownie, Nadleśnictwa Olkusz, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Michała Knapika i firmy Rapid, jak również członków Klubu – Grzegorza Trapiły, Krzysztofa Rzońcy i Tadeusza Dudka, oraz pozostałych niewymienionych, którzy swoimi narzędziami i sprzętem wspomogli prace przy strzelnicy.

 Równolegle trwały czynności proceduralno-prawne, dzięki którym uzyskano upragnione zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, co pozwoliło wreszcie rozpocząć strzelanie na obiekcie. Uroczyste otwarcie strzelnicy odbyło się 1 maja.

Członkowie naszego klubu posiadający licencje strzeleckie biorą aktywny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i Małopolski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju osiągając dobre wyniki strzeleckie.

Klub posiada 4 sędziów PZSS II klasy i pięciu III klasy. Skierowano 3 osoby na kurs instruktorów PZSS, celem zdobycia uprawnień trenerskich. 

            Zakupiono 5 sztuk broni. Dwa pistolety CZ “SHADOW” , strzelbę gładkolufową , pistolet PPSz i karabin SKS 

W marcu 2021 roku zakończyła się kadencja dotychczasowego zarządu klubu . Członkowie klubu na walnym zgromadzeniu wybrali nowy Zarzad w składzie:

Prezes:     Krzysztof Piechowicz

Wiceprezes:     Henryk Luks

Sekretarz:     Tomasz Kuźniak

Skarbnik:    Janusz Marek

Członkowie:     Dariusz Lubaś, Krzysztof Rzońca, Marcin Tomsia .

Klubowa Komisja Rewizyjna składzie:

Łukasz Gałka, Magdalena Tomsia, Tomasz Skrzyniarz.