Informacje dla kandydatów do klubu

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klubu składają do Zarządu Klubu następujące dokumenty:
Deklarację Członkowską (drukować dwustronnie, inaczej nie będą rozpatrywane),

Deklaracja członkowska LOK

Oświadczenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (drukować dwustronnie, inaczej nie będą rozpatrywane)

oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Osoby niepełnoletnie skradają  Deklarację członkowską , Oświadczenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych i zgodę rodziców (opiekunów)

Zgoda Rodziców (Opiekunów)
Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych lub innych a także dopuszczenie do broni mogą je przedstawić zamiast wyciągu z KRK. Kandydat odbywa półroczny staż, z możliwością skrócenia do 3 m-cy. W tym czasie winien aktywnie uczestniczyć w działalności statutowej Klubu.

Wszelkich informacji na temat członkostwa w Klubie udziela Prezes Krzysztof Piechowicz nr tel. 885368252